Yogaveda

Wat is Iyengar yoga?

De eerste overgeleverde geschriften over yoga zijn The Yoga Sutra’s of Patanjali (500 tot 200 voor Christus). Volgens Patanjali is yoga: “Het tot stilstand brengen van de schommelingen van de geest.” Het achtledige pad (Astanga Pada) van Patanjali wijst de weg naar eenwording met je innerlijke Zelf, je natuurlijke staat.

Mr B.K.S. Iyengar

In de zomer van 2014 is onze leraar Mr. Iyengar overleden. Hij was actief en betrokken tot op het laatste moment. Op liefdevolle wijze inspireerde hij bijna 70 jaar lang yogi’s over de hele wereld.

 

(hier boven logo van gecertificeerde leerkracht iyengar yoga)
Mr. Iyengar leerde yoga kennen door de befaamde T. Krishnamachar en begon zelf met lesgeven in 1936. In 1954 introduceerde Yehudi Menuhin hem in het Westen. Met zijn boek “Light on yoga” 1966 (“Yoga Dipika” Nederlandse vertaling) verkreeg hij grote bekendheid.

Mr. Iyengar hoort bij de belangrijkste yogapersoonlijkheden van onze tijd. In het maandblad “Times” werd hij in 2004 tot de 100 meest invloedrijke persoonlijkheden wereldwijd gerekend. Hij woonde en werkte in Poona met zijn familie, in het instituut dat hij in 1975 heeft opgericht. Zijn dochter Geeta, zoon Prashant en kleindochter Abhiyata geven er de lessen.

Het systeem “Iyengar yoga”

Mr. Iyengar heeft asana en pranayama technieken gedetailleerd uitgewerkt. Hij baseerde zich daarbij op de yoga sutra’s van de wijze Patanjali (± 200 vC), zijn persoonlijke oefenpraktijk en het lesgeven aan duizenden mensen. Iyengar yoga is een methode waarbij precisie en begrip van het lichaam centraal staan; het richt zich op groei in je yogabeoefening. Om een veilige vooruitgang mogelijk te maken, heeft mr. Iyengar het gebruik van hulpmiddelen (props) ontwikkeld zoals blokken, dekens, riemen, bankjes. Deze props zijn in onze studio aanwezig. De hulpmiddelen ondersteunen je lichaam, bewerkstelligen een groter lichaamsbewustzijn en verruimen je mogelijkheden. Iyengar yoga gaat verder dan alleen fysiek werk; niet alleen lichaam maar ook geest breng je in balans.

Yoga is a light, which, once lit, will never dim.
The better your practice, the brighter your flame

Het systeem “Certificering”

Iyengar yoga instituten zijn talrijk in de wereld en het systeem wordt onderwezen in meer dan veertig landen. De vereniging van het land is dan verantwoordelijk voor het toekennen van de certificaten aan leraren (geautoriseerd door mr. Iyengar) en het waarborgen van de kwaliteit van Iyengar yoga in het land.

Voor Belgie was hij “de man die Koningin Elisabeth op haar 80ste op haar hoofd zette”. Tussen de koningin en de yogaleraar ontstond er een nauwe vriendschapsband. Toen later de koningin een herseninfarct kreeg, liet ze BKS Iyengar naar het hof komen om een tijdlang met haar te werken. Ze kreeg een heel aantal van haar motorische functies terug. Als dank maakte ze een sculptuur van zijn hoofd, een beeldhouwwerk dat nog steeds in het yoga-instituut te Pune staat.

Verdere informatie en publicaties over Mr. Iyengar en Iyengaryoga vind je hier.

 

QU’EST-CE LE IYENGAR YOGA?

Les premiers manuscrits parlant de yoga sont The Yoga Sutra’s of Patanjali (500 à 200 av. J.-C.). Selon Patanjali le yoga est : « L’arrêt des fluctuations de l’esprit. » Le chemin en 8 pas (Astanga Pada) de Patanjali montre le chemin vers le Moi intérieur, son état naturel.

M. B.K.S. Iyengar

Pendant l’été de 2014, notre professeur M. Iyengar est décédé. Il était actif et impliqué jusqu’au dernier moment. Il a tendrement inspiré des yogis dans le monde entier pendant presque 70 ans.

M. Iyengar a fait connaissance du yoga par le célèbre T. Krishnamachar et a commencé à donner cours en 1936. En 1954, Yehudi Menuhin a introduit M. Iyengar à l’Occident. Son livre “Light on yoga” 1966 (“Yoga Dipika” en néerlandais) l’a rendu notoire.
M. Iyengar est une des personnalités les plus importantes de notre temps. En 2004, dans le mensuel « Times », il a été nommé une des 100 personnalités les plus influentes du monde entier.

Le système « Iyengar yoga »

M. Iyengar a élaboré des techniques détaillées d’asana et pranayama. Il s’est basé sur le yoga sutra de Patanjali (+ 200 av. J.-C.), sur sa pratique personnelle et sur les cours donnés à des milliers de gens. Iyengar yoga est une méthode où la précision et la compréhension de son corps sont essentielles ; il se concentre sur l’évolution dans la pratique. Pour permettre un progrès sans danger, M. Iyengar a créé des outils comme des blocs, des couvertures, des ceintures, des bancs. Ces ‘props’ sont présents dans notre studio. Les outils soutiennent ton corps, instaurent une plus grande conscience corporelle et étendent tes possibilités. Iyengar yoga va plus loin qu’uniquement le travail physique; tu restaures l’équilibre entre le corps et l’esprit.

Yoga is a light, which, once lit, will never dim.
The better your practice, the brighter your flame.

Le système “Certificering”

Les instituts d’Iyengar yoga sont nombreux dans le monde et le système est enseigné dans plus de 40 pays. L’association dans le pays est responsable de l’attribution de certificats aux profs (autorisé par M. Iyengar) et garantit la qualité d’Iyengar yoga dans son pays.

Pour la Belgique, M. Iyengar était « l’homme qui a mis la Reine Elisabeth à ses 80 ans sur sa tête ». Il y avait une amitié profonde entre la Reine et son instructeur de yoga. Quand la Reine subi un infarctus cérébral, elle a fait venir spécialement BKS Iyengar à la cour pour travailler avec elle. Elle a pu récupérer assez bien de fonctions motrices. En signe de reconnaissance, une sculpture de sa tête, encore présente à l’institut de yoga à Pune, a été créé.